kremet pastasalat med kylling og fetaost Ansettelse

kommer google pixel 2 til norge Hovedregelen er at arbeidstaker skal ansettes fast. Det skal alltid inngås skriftlig arbeidsavtale, uavhengig av arbeidsforholdets varighet og størrelse på stillingen.

blir strøm dyrere Hvis det avtales prøvetid må dette gjøres skriftlig, og prøvetiden skal ikke være lengre enn seks måneder.

fast plass caming Arbeidsgiver skal informere arbeidstakere om ledige stillinger i virksomheten.

Arbeidsgiver i privat virksomhet kan i utgangspunktet ansette hvem han/hun vil, men diskriminering av enkelte grupper er forbudt. Lovpålagt fortrinnsrett kan også begrense arbeidsgivers styringsrett. I offentlig virksomhet er ansettelser i tillegg regulert i annet lovverk og tariffavtaler som for eksempel statsansatteloven, forvaltningsloven og hovedavtalen.

Hovedregelen er at arbeidstakere skal være fast ansatt. Det er likevel adgang til bruk av midlertidig ansettelse for et bestemt tidsrom under noen vilkår:mann pip i pompen

tidligere gresk navn istanbul Skriftlig arbeidsavtale

utsynet 48 moss Arbeidstakere skal alltid ha en skriftlig arbeidsavtale. Dette gjelder uansett om det er en fast eller midlertidig ansettelse. Det er ingen unntak fra denne regelen. Les mer her:jaguars bengels fight

Forbud mot diskriminering

arteriovenoese malformasjoner k vitamin Arbeidsmiljøloven forbyr forskjellsbehandling ved ansettelser på bakgrunn av kjønn (regulert i likestillingsloven), religion, livssyn, hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse (regulert i diskrimineringsloven), politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell orientering, funksjonshemming eller alder.

amatur til gang og bad Arbeidsgiver kan ikke innhente opplysninger om hvordan søkerne stiller seg til politiske, religiøse eller kulturelle spørsmål eller om de er medlemmer av arbeidstakerorganisasjoner.

facts about india wikipedia Unntaket er dersom det er begrunnet i stillingens karakter eller det inngår i formålet for virksomheten å fremme bestemte politiske, religiøse eller kulturelle syn og stillingen er av betydning for gjennomføringen av formålet. Tilsvarende gjelder opplysninger om seksuell orientering. Dersom slike opplysninger vil bli krevd, må det framgå av utlysningen.

dengue study 2016 Det er gitt unntak fra forbudet om forskjellsbehandling på grunn av homofil samlivsform i forbindelse med ansettelse i stillinger knyttet til religiøse trossamfunn, der det i utlysningen av stillingen er stilt særlige krav ut fra stillingens karakter eller formålet for virksomheten.

mørk hemmelighet dessert Se også:stalin songs lyrics

Fortrinnsrett

patriotisme i dag Arbeidstaker som blir sagt opp på grunn av nedbemanning har fortrinnrett fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse.

diskusjonstemaer med tenåringer Fortrinnsretten gjelder bare dersom arbeidstaker er kvalifisert for stillingen, og dersom arbeidstakeren har vært ansatt i virksomheten i til sammen minst 12 måneder de siste to årene.

marcus selart academia Fortrinnsretten gjelder ett år fra oppsigelsestidens utløp. Fortrinnsretten gjelder ikke arbeidstaker i vikariat.

once upon a time fan pages Deltidsansatte har også fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse. Fortrinnsretten gjelder bare dersom arbeidstaker er kvalifisert for stillingen, og det ikke medfører vesentlige ulemper for virksomheten.

bakt potet oppskrift joe manganiello magic mike tux

bamble sparebank sjef Tvist om fortrinnsrett for deltidsansatte kan bringes inn for tvisteløsningsnemnda.

Regelverk

laser in hindi meaning forskjeller mellom parallel og serie konlig

Arbeidstilsynets rolle

safe gifts for girls Arbeidstilsynet har begrenset adgang til å gi pålegg på dette området og kan i utgangspunktet kun gi råd og veiledning om lovens bestemmelser når det gjelder ansettelser. Oppstår det konflikt kan du søke juridisk bistand, eventuelt gjennom den organisasjonen du er tilsluttet.

morrison construction company Arbeidstilsynet har likevel myndighet til å gi pålegg når det gjelder: