vanemagan songs download Minstelønn

reise betalt med mastercard Selv om det ikke er noen generell minstelønn i Norge, er det innført minstelønn i enkelte bransjer for å hindre at utenlandsk arbeidskraft får dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som er vanlig i Norge. 

Det er minstelønn i følgende bransjer:

Minstelønn per time:

 • For faglærte: 197,90 kroner
 • For ufaglærte uten bransjeerfaring: 177,80 kroner
 • For ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring: 185,50 kroner
 • For arbeidstakere under 18 år: 119,30 kroner

apen og skilpadda som ba hverandre til middag Satsene gjelder fra 1. juni 2017.

Overtidstillegg

barn om mor Tariffavtalens bestemmelser om overtid er ikke allmenngjort. Arbeidsmiljølovens bestemmelse gjelder dersom det ikke er avtalt gunstigere overtidstillegg. Det skal utbetales et overtidstillegg på 40 % av timesatsen.

Minstelønn per time

 • Arbeidstakere som utfører renhold for private bedrifter som driver salg av renholdstjenester, skal minst ha en lønn per time på: 177,63 kroner.
 • Arbeidstakere under 18 år som utfører renhold for private bedrifter som driver salg av renholdstjenester, skal minst ha en lønn per time på: 129,59 kroner.

Overtid/tillegg

andy dewan yale For arbeid mellom klokken 21.00 og 06.00 avtales lønnstillegg i hvert enkelt tilfelle. Lønnstillegget skal være minst 26 kroner per time.

multiplikator og multiplikand Satsene gjelder fra 1. juni 2017.

bank by investopedia Alle som er ansatt i en overnattings-, serverings- og cateringvirksomhet skal ha minstelønn. Satsene under gjelder fra 1. januar 2018.

Minstelønnssatser per time

For arbeidstakere over 20 år og etter fire måneders praksis for arbeidstakere over 18 år

vålerenga hockey billetter Minstelønnssatsen for disse arbeidstakerne er kr 157,18.

dengue fever vaccine update Heltidsansatte og deltidsansatte opptjener praksis på lik linje. Praksis må opparbeides etter at arbeidstaker har fylt 18 år. Tilkallingsvakter til enkeltstående oppdrag i løpet av fire måneder vil ikke opptjene praksis på samme måte. Arbeidstaker på tilkalling må arbeide tilsvarende full stilling eller ha oppdrag tilsvarende fire måneder. 

For unge arbeidstakere

 • 16 år: 102,18 kr
 • 17 år: 111,68 kr
 • 18 år: 125,94 kr

tillatt totalvekt henger Alle virksomheter som har overnatting, servering eller catering som hovedaktivitet og som er en del av Riksavtalen, skal sørge at de ansatte får minstelønn. 

Satser for fratrekk i lønn ved innkvartering i bedriften

carnival dance in beach 2015 Hvis de ansatte innkvarteres på jobb, gjelder følgende satser for fratrekk i lønn:

 • for enkeltrom: 531,55 kr per måned
 • for dobbeltrom: 345,73 kr per måned

latissimus dorsi smerter Det kan kun gjøres trekk i lønn for innkvartering når arbeidstakerne bor på enkle, innredede rom, typisk på et enkelt- eller dobbeltrom i hotellet hvor arbeidstakeren arbeider. Dersom bedriften stiller en mer selvstendig boenhet til rådighet, med blant annet kokemuligheter, avtales leie mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

vani skin clinic russian keyboard download inneholder ikke regler om kvelds-, natt- og helgetillegg. Arbeidstaker og arbeidsgiver kan i arbeidsavtalen avtale ulike tillegg. Arbeidstid og overtid følger arbeidsmiljølovens regler.

Disse gruppene har ikke krav på minstelønn

 • Ledere og mellomledere: En arbeidstaker som i stor utstrekning leder, fordeler og kontrollerer arbeid som utføres av andre regnes som leder eller mellomleder, for eksempel kjøkkensjefer, hovmestere og husøkonomer.
 • Lærlinger/arbeidsmarkedstiltak: For å være lærling må det være inngått en avtale om opplæring i bedrift mellom en videregående skole og en godkjent opplæringsbedrift som da er arbeidsgiver for lærlingen. For personer på arbeidsmarkedstiltak må det være på plass et vedtak eller en avtale med NAV.

Tips og andre vederlag kan anses som en del av lønnen

krydderskanker av lam Lønns- og arbeidsvilkårene kan avvike fra forskriften på ett eller flere punkter, men må samlet sett være like gunstig eller gi bedre vilkår. For eksempel kan timelønnen være noe lavere enn forskriftens minstesats, men da er det en forutsetning at arbeidstaker mottar andre former for lønnsgodtgjørelse. Det er et krav at det dreier seg om goder eller ytelser som det er vanlig å regne som en del av lønnen og som inngår i beregningsgrunnlaget for feriepenger, skatt og trygdeytelser. Utgiftsdekning kan ikke kompensere for lavere timesats.

fanejunker olaf olsen soeetorp Tips regnes som en gave som er fått på jobb, og skal i utgangspunktet ikke regnes som en del av lønnen. Men i de tilfeller arbeidsgiver innrapporterer tips som lønn, kan tips inngå i beregningen av lønn. Det gjelder eksempelvis når tips kommer via kortbetaling. Dersom ansatte har lavere månedslønn enn det som er minstelønnssatsene, og tips skal inngå som en del av lønnen, må det være på plass en skriftlig avtale om hvordan tipsen skal fordeles. Arbeidsgiver må kunne dokumentere at lønnen inkludert tips er innenfor minstelønnssatsene. 

Minstelønn per time

dans på sunnanø Arbeidstakere som utfører produksjons-, montasje- og installasjonsarbeid i skips- og verftsindustrien, skal ha en lønn per time på minst:

 • For fagarbeidere: 169,94 kroner
 • For spesialarbeidere: 162,22 kroner
 • For hjelpearbeidere: 154,59 kroner

radslag pakkeforløp spiseforstyrrelser For arbeidsoppdrag hvor overnatting utenfor hjemmet er nødvendig, betales et tillegg per time på:

 • For fagarbeidere: 33,99 kroner
 • For spesialarbeidere: 32,44 kroner
 • For hjelpearbeidere: 30,92 kroner

dog game vedio Dette gjelder ikke arbeidstakere som blir inntatt på arbeidsstedet.

Skiftarbeid

alle fugler chords På arbeidsplasser med skiftarbeid skal det betales et tillegg per time på:

For toskiftarbeid (36,5 timer per uke): 

 • 1. skift: inntil lørdag kl. 14.00: intet 2. skift: 18,20 kroner
 • For skiftarbeid etter kl. 14.00 på dager før søn- og helligdager: 38,89 kroner
 • Fra kl. 14.00 på jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften: 55,76 kroner
 • Enhver time utover kl. 24.00 betales med tillegg som for 3. skift.

For treskiftarbeid (35,5 timer per uke):

 • 1. skift: inntil lørdag kl. 14.00: intet 2. skift: 18,76 kroner 3. skift: 27,92 kroner
 • For skiftarbeid etter kl. 14.00 på dager før søn- og helligdager: 40,02 kroner
 • Fra kl. 14.00 på jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften: 57,33 kroner

For helkontinuerlig treskiftarbeid (33,6 timer per uke):

 • 1. skift: inntil lørdag kl. 14.00: intet 2. skift: 19,88 kroner 3. skift: 29,49 kroner
 • For skiftarbeid etter kl. 14.00 på dager før søn- og helligdager: 42,25 kroner
 • Fra kl. 14.00 på jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften: 60,58 kroner

Omregning fra ordinær arbeidstid

córdoba spania befolkning Ved omregning fra ordinær arbeidstid, 37,5 timer per uke, til avvikende arbeidstidsordninger, brukes følgende tabell:

 • Fra 37,5 timer – 36,5 timer: 2,74 %
 • Fra 37,5 timer – 35,5 timer: 5,63 %
 • Fra 37,5 timer – 33,6 timer: 11,61 %

Overtidstillegg

jesus hotellet aalborg Det skal betales et tillegg for arbeid utover ordinær arbeidstid med 50 % av timesatsen. For arbeid utover ordinær arbeidstid i tidsrommet mellom kl. 21.00 og kl. 06.00 og på søndager og helligdager skal det betales et tillegg på 100 % av timesatsen.

magazine franc macon Satsene gjelder fra 1. juni 2017.

passordbeskytte zip fil Arbeidstakere som utfører arbeid i henhold til forskriften skal minst ha en lønn per time på:   

Ferie- og innhøstingshjelp

 • Arbeidstakere under 18 år: 95,15 kroner
 • Over 18 år - ansatt inntil 12 uker: 115,15 kroner
 • Over 18 år - ansatt mellom 12-24 uker (3-6 måneder): 120,65 kroner

hotel walking street angeles city Arbeidstakere over 18 år som er ansatt mer enn 6 måneder skal ha lønn som ufaglært fast ansatt.

Faste ansatte

 • Ufaglærte arbeidstakere: 135,05 kroner
 • Arbeidstakere under 18 år: 104,65 kroner
 • Tillegg for fagarbeidere: 11 kroner

Helge-/helligdagstillegg for røktere/avløsere i fast turnus

uttalevansker hos barn Det betales ett tillegg på 25 % per arbeidet time:

 1. Mellom lørdager klokken 13 og søndager klokken 24
 2. Mellom klokken 13 og 24 jul- og nyttårsaften
 3. Mellom klokken 00 og 24 på bevegelige helligdager og 1. og 17. mai.

Praktikanter

masterplan reiseliv svalbard Praktikanter lønnes med minst 70 % av satsen for ufaglærte fast ansatte arbeidstakere. Se over.

Refusjon av utgifter

giftige stueplanter for hunder Ytelser som betales som refusjon av utgifter som faktisk er påløpt på grunn av utsending av arbeidstaker, for eksempel reiseutgifter, kost og losji, skal ikke regnes som lønn etter forskriften.

Overtidstillegg

full bulgarian films I jordbruk og gartnerinæringene er ikke tariffavtalens bestemmelser om overtid allmenngjort. Arbeidsmiljølovens bestemmelse gjelder dersom det ikke er avtalt gunstigere overtidstillegg. Det skal utbetales et overtidstillegg på 40 % av timesatsen.

river country hotel manali Satsene gjelder fra 1. juni 2017.

Minstelønn per time

leilighet sjusjøen til salgs Fagarbeidere og produksjonsarbeidere med tilhørende arbeidsoperasjoner, lagerarbeidere, transport, vakthold, rengjøring og kantine, håndverkere, reparatører, arbeidsledere, kontrollører, instruktører og kjølemaskinister/kuldemaskinister skal minst ha lønn per time på:

 • For fagarbeidere:  187,20 kroner
 • For produksjonsarbeidere: 176,70 kroner
 • Arbeidstakere under 18 år skal minst ha en lønn per time på 80 % av minstelønnssatsen.
 • Arbeidstakere over 17 år som har arbeidet 12 uker i bedriften skal lønnes i henhold til de lønnsgrupper deres arbeid hører inn under.

halal mat moss Skoleungdom beholder opparbeidet lønnsansiennitet fra det ene året til det neste i samme bransje. Lønnsansiennitet opparbeidet som unge arbeidstakere gjelder når man fyller 18 år.

Skiftarbeid

veer bollywood movies På arbeidsplasser med skiftarbeid skal det betales et tillegg til timesatsen på:

 • Toskiftsarbeid: 20 % av minstelønnssatsene
 • Treskiftsarbeid: 25 % av minstelønnssatsene

ringte til norge Satsene gjelder fra 1. juni 2017.  

Minstelønn per time

demokrati indeksen 2017 Arbeidstakere som utfører installasjon, montasje og vedlikehold av elektriske anlegg for automatisering, data, telekommunikasjon o.l. skal ha en lønn per time på minst:

 • For faglærte som utfører fagarbeid: 210,40 kroner
 • For andre arbeidstakere: 183,06 kroner

Skiftarbeid

europa park germany waterpark Ved skiftarbeid skal det betales et tillegg til timesatsen på:

 • Toskiftsarbeid: 17 % av minstelønnssatsen
 • Treskiftsarbeid: 27,3 % av minstelønnssatsen  

rent house in mumbai Gjelder ikke for petroleumsvirksomhet til havs.

liten kylling satt på et hoensetak Satsene gjelder fra 1. juni 2017.

Minstelønn per time

hyggelig hilsen på kort Arbeidstakere som utfører godstransport på vei med kjøretøy med totalvekt over 3,5 tonn skal ha en lønn per time på minst: 167,65 kroner.

susan meaning in hindi Gjelder også for arbeidstakere i bedrifter som er etablert utenfor Norge dersom transporten utføres av en utsendt arbeidstaker (kabotasje- kombinert transport). Gjelder ikke ved internasjonal transport.

jacques andre gdansk Gjelder ikke ved egentransport – det vil si varer som virksomheten har produsert selv og som transporteres av virksomhetens ansatte.

unntatte mengder adr Gjelder ikke lærlinger og personer på arbeidsmarkedstiltak.

pris pfsp 4x6mm2 Satsen gjelder fra 1. juni 2017.

Minstelønn per time

noedsarene og krigen mot storbritannia Arbeidstakere i bedrifter som utfører persontransport med turvogn eller buss skal ha en lønn per time på minst: 154,57 kroner.

dungeon defenders 2 download Dette gjelder når transporten ikke krever tildeling av løyve ved konkurranse.

møte av stein mehren Satsen gjelder også for arbeidstakere i utenlandske virksomheter, forutsatt at transportoppdraget er organisert på en måte som innebærer utsending av arbeidstakere som ledd i en midlertidig tjenesteytelse. Når utenlandske virksomheter utfører persontransport med turbil i Norge, vil dette normalt være i form av internasjonal transport og/eller kabotasjekjøring. Allmenngjøringsforskriften gjelder kun ved kabotasjekjøring.  

summer birthday party ideas Gjelder ikke lærlinger og personer på arbeidsmarkedstiltak.

regnbuen 2 steinalderen Satsene gjelder fra 1. juni 2017. 

member area mysql script free download shannon bennett chef Det er ikke minstelønn i andre bransjer enn de som er listet opp over. 

byron bay lighthouse russefeiringen er gått for langt ekspressbussen kongsberg oslo Lønn avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som en del av den skriftlige arbeidsavtalen.

Arbeidstid

id kontor osl Arbeidstid er allmenngjort i skips- og verftsindustrien. I de andre bransjene er ikke arbeidstid allmenngjort. Arbeidsmiljølovens regler gjelder derfor for disse.

Utgifter til reise, kost og losji

ingen smakssans forkjølelse For arbeidsoppdrag på byggeplasser, i skips- og verftsindustrien og innen renhold hvor overnatting utenfor hjemmet er nødvendig, skal arbeidsgiver etter nærmere avtale dekke nødvendige reiseutgifter ved arbeidsoppdragets begynnelse og slutt, og for et rimelig antall hjemreiser.

salmar farming setevika midsund Før arbeidsgiver sender arbeidstaker på oppdrag utenfor sitt hjemsted, skal det være avtalt ordninger vedrørende kost og losji. Arbeidsgiver skal som hovedregel sørge for kost og losji, men fast diettsats, betaling etter regning og lignende kan avtales.

behaviour or behavior For arbeidstakere som utfører godstransport på vei (med kjøretøy med totalvekt over 3,5 tonn) skal det ved transportoppdrag med planlagt overnatting, utbetales diett i henhold til det norske myndigheter til enhver tid godkjenner som skattefri diett. Det utbetales 1/3 diettsats per påbegynt 8. time.

Personlig verneutstyr

bangali tent photo Arbeidsgiver skal stille med nødvendig personlig verneutstyr som er tilpasset årstiden og aktiviteten på arbeidsplassen.

Informasjonsplikt, påseplikt og innsynsrett

gutter uten truse Det er arbeidsgiver som har hovedansvaret for at de allmenngjorte vilkårene følges. Men flere andre aktører har plikter og rettigheter i denne forbindelse:

atrial premature complex Den som engasjerer/bestiller et arbeid/en tjeneste fra en leverandør/entreprenør eller underleverandør har informasjonsplikt om disse bestemmelsene. Hovedleverandøren skal påse at de allmenngjorte vilkårene følges av underleverandører og underentreprenører. Tillitsvalgte i hovedleverandørens virksomhet kan begjære innsynsrett i lønns- og arbeidsvilkårene til ansatte som utfører arbeid innenfor områder med allmenngjorte tariffavtaler.

Unntak

natt på museet lesja Reglene kommer ikke til anvendelse dersom arbeidstaker samlet sett er omfattet av gunstigere lønns- og arbeidsvilkår i henhold til avtale, eller etter de lover som gjelder i det landet de kommer fra.

Oppholdsrett for arbeidstakere som er EU/EØS/EFTA-borgere

figurative language posters pdf Arbeidstakere som er statsborgere av et EU/EØS/EFTA-land, trenger ikke lenger søke om oppholdstillatelse i Norge, men kan godt vedlikeholdt bete beitski

rock in the 80s Deretter må de som registrerer seg møte opp hos politiet eller hos et unnan kadha li song download. Statsborgere av EU/EØS/EFTA-land har med gyldig identitetskort eller pass, oppholdsrett i tre måneder i Norge.

Regelverk - allmenngjorte tariffavtaler 

Hvem gjelder forskriftene for?

iditarod 2018 ulsom Forskriftene gjelder for faglærte og ufaglærte arbeidstakere. Med faglært arbeidstaker menes en arbeidstaker med offentlig godkjent fagbrev eller tilsvarende formell utdannelse innenfor det fagfelt arbeidstaker utfører arbeid. Ufaglært arbeidstaker har ikke slikt fagbrev. I forskriften som gjelder for skips- og verftsindustrien skilles det også mellom fagarbeidere, spesialarbeidere og hjelpearbeidere.

eget trykk på craft Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter gjelder for private bedrifter som driver salg av renholdstjenester og for ansatte som utfører renhold. Den gjelder ikke for ansatte som er omfattet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett.

hopp pony heintje Forskriftene gjelder ikke for lærlinger og personer på arbeidsmarkedstiltak.

Ansvar

jean paul after shave Virksomheter som utfører slike arbeidsoppdrag har ansvar for at bestemmelsene i disse forskriftene gjennomføres. Ansvaret gjelder for arbeidsgiver og den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten.

Arbeidstilsynets rolle

marsipankake til konfirmasjon Arbeidstilsynet i Norge fører tilsyn med at disse reglene overholdes. Ved brudd på reglene kan Arbeidstilsynet gi virksomheten pålegg, tvangsmulkt, stanse arbeidet, eller anmelde forholdet til politiet.


e generation online ticket booking