optikus krohn bystasjonen Om oss

Samfunnsoppdrag

jabsco toalett deler pumpe Arbeidstilsynets samfunnsoppdrag er gitt av Stortinget. Arbeidstilsynet skal legge premisser for og følge opp at virksomhetene holder et høyt nivå med hensyn til helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. Arbeidstilsynet skal, på et faglig og selvstendig grunnlag, følge opp at virksomhetene ivaretar sitt ansvar etter arbeidsmiljølovgivningen, allmenngjøringslovgivningen og øvrig relevant regelverk som er tillagt Arbeidstilsynets myndighet.

løvenes konge figurer Resultater og effekter av Arbeidstilsynets innsats kan du lese om i våre årsrapporter.

dean kamen money Se også:

jobber ledige kristiansand pdf takkesang fra konfirmanten lese oppgaver trinn pdf hvor i verden er det mest regnskog posted kriva stovk PDF dårlig allmenntilstand grå kreft

Virkemidler

elkjøp nordas bergen Arbeidstilsynet har flere virkemidler for å påvirke norske virksomheter til å arbeide systematisk forebyggende med arbeidsmiljøet. Valg av virkemidler avhenger av

  • hva som er arbeidsmiljøutfordringene i virksomheten, samt omfang, kompleksitet og alvorlighet
  • kunnskap, motivasjon og ressurser til forbedring hos virksomhetene

søtt på engelsk For å forebygge dårlige arbeidsmiljøforhold og styrke det systematiske HMS-arbeidet, har Arbeidstilsynet flere typer oppgaver og virkemidler:

  • Gjennom tilsyn kontrollerer vi at virksomheter overholder bestemmelsene i arbeidsmiljøloven, og gir eventuelt reaksjoner ved manglende etterlevelse
  • Gjennom veiledning formidler vi kunnskap om tilstanden i arbeidslivet, om eksponeringer og helseutfall og gir informasjon om hvordan regelverket skal forstås, og hvordan det kan etterleves
  • Vi har forpliktende strategisk og operativt samarbeid med andre kontrolletater, og samhandler med partene i arbeidslivet og bransjeorganisasjoner, og med arbeidsmiljømyndigheter og -organisasjoner i andre land
  • Arbeidstilsynet har en rekke løpende forvaltningsoppgaver som er rettet mot særegne arbeidsmiljømessige risikoforhold (eks. godkjenning av søknader, og mottak og behandling av meldinger, m.m.)
  • Vi videreutvikler, påvirker og gir innspill til arbeidsmiljø- og HMS-regelverket, slik at regelverket er i tråd med kjente risikoforhold i arbeidslivet

Risikobasert innsats

skjervøy mathias oliver olsen Arbeidstilsynet retter innsats mot de mest risikoutsatte næringene, og der konsekvenser av kjente risikoforhold er alvorlig – på kort eller lang sikt. Etatens overordnete mål de siste årene har vært at

  • useriøsitet og arbeidslivskriminalitet skal bekjempes
  • virksomhetene skal ivareta systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

lisa gikk til skolen noter blokkfløyte I samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt og andre forsknings- og kunnskapsinstitusjoner utarbeider Arbeidstilsynet analyser om arbeidsmiljø- og helsetilstanden i Norge, supplert med analyser av Arbeidstilsynets egne data og tilsynserfaringer, og øvrig forskningslitteratur. For å bekjempe useriøsitet og arbeidslivskriminalitet arbeider Arbeidstilsynet sammen med andre kontrolletater med å kartlegge og analysere omfang og utviklingstrekk, slik at innsatsen kan brukes effektivt.

sveinung rotevatn instagram På bakgrunn av disse kildene prioriterer Arbeidstilsynet innsats mot de næringene og virksomhetene som samlet sett har høyest risiko for negative helseutfall, arbeidslivskriminalitet og useriøsitet.

diktatoren charlie chaplin totally accurate battle simulator free play


gammel haukeligenser strikkes ovenfra