moraeus med mera 2017 Om regelverket

htet nic in 2016 Arbeidsmiljøloven og arbeidsmiljøforskriftene gir rammene for hvordan vi skal ha det på norske arbeidsplasser. Her finner du en oversikt over regelverket på arbeidsmiljøområdet. 

Arbeidsmiljøloven

morgan holding støperiveien Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) er en sentral vernelov i Norge. Loven har også flere forskrifter som utdyper kravene i regelverket med mer detaljerte bestemmelser. 

scones med surmelk bruke pc tastatur på mac

diett uten overnatting 2018 Arbeidsgiver skal sørge for å overholde reglene som er gitt i loven og i medhold av loven. rushtiden i bergen Arbeidsmiljøloven gjelder for de fleste arbeidsforhold i private og offentlige virksomheter.  

bank id brikke Arbeidsmiljøloven har som formål

 • å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og skal ha en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet  
 • å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet
 • å legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon
 • å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig veiledning og kontroll fra offentlig myndighet
 • å bidra til et inkluderende arbeidsliv

personalportalen hordaland fylkeskommune Kapittel 1: Arbeidsmiljølovens innledende kapittel definerer formålet med loven, hva loven omfatter og noen sentrale begreper som arbeidsgiver og arbeidstaker.
Kapittel 2-9: Her finner du bestemmelser om arbeidsmiljø. Her finner du blant annet hvilke plikter arbeidsgiver og arbeidstaker har etter arbeidsmiljøloven og hvilke krav loven stiller til arbeidsmiljø, verneombud og arbeidsmiljøarbeidet i virksomheten.
Kapittel 10: Bestemmelsene her gjelder arbeidstid, overtid, pauser, fri, søndagsarbeid og nattarbeid. Her finner du også bestemmelser om unntak fra de alminnelige reglene om arbeidstid.
Kapittel 11: I dette kapittelet finner du bestemmelser om forbud mot barnearbeid (med noen unntak) og krav som gjelder ved arbeid av ungdom i alderen 15- 18 år.
Kapittel 12-16: Disse kapitlene dreier seg om arbeidsforholdet. Her finner du blant annet bestemmelser om ansettelse, arbeidsavtale, midlertidig ansettelse, utbetaling av lønn, opphør av arbeidsforholdet, oppsigelsesvern, rett til permisjoner, rett til attester, vern mot diskriminering og arbeidstakeres rettigheter ved virksomhetsoverdragelse.
Kapittel 17: Dette kapittelet har bestemmelser om tvister i arbeidsforholdet. Det gjelder blant annet søksmålsrett, viktige frister for søksmål og bruk av tvisteløsningsnemnd.
Kapittel 18: Her finner du bestemmelser om Arbeidstilsynets tilsyn med loven – hvilke deler av arbeidsmiljøloven Arbeidstilsynet kan føre tilsyn med og hvilke sanksjonsmuligheter Arbeidstilsynet har ved brudd på loven.
Kapittel 19: Dette kapitlet handler om straff for brudd på loven.

jack hedley actor Det gjelder egen lovgivning for sjøfart, fangst, fiske og luftfart.

tjenester nav no veiledning interessetest Arbeidsmiljøloven slår fast at det er arbeidsgiveren som har ansvaret for arbeidsmiljøet. Det betyr at arbeidsgiveren er ansvarlig for at ingen skader seg eller blir syk på grunn av forhold på arbeidsplassen, enten det dreier seg om fysiske eller psykiske forhold.

konkuranser teambuilding barn Arbeidsgiveren skal samarbeide med verneombudet og arbeidstakerne om å arbeide systematisk for et trygt arbeidsmiljø.

dipole moment in hindi Arbeidstakerne har medvirkningsansvar. Det betyr at arbeidstakerne har plikt til å følge opp det arbeidsgiveren setter i verk av tiltak for et sikrere arbeidsmiljø. 

outlet vestby kajakk Les mer:
Arbeidsgivers plikter
Arbeidstakers plikter
skulderveske dame gul

weitergehts samlaget no  

svensk travsport resultater Det er Arbeidstilsynet som forvalter arbeidsmiljøloven med forskrifter. Det betyr:

 • å tolke regelverket i daglig bruk
 • å bidra til arbeid med utfyllende regler i forskrifter når etaten mener det er nødvendig
 • å kontrollere at regelverket følges av virksomhetene gjennom tilsyn med loven
 • å veilede arbeidsgivere og arbeidstakere om kravene i regelverket

lane penger i sverige Les mer om hvordan Arbeidstilsynet kontrollerer virksomheter:
helsestasjon for ungdom skien

kalt kalksteinen nedenfor aelva bru Arbeidstilsynet kontrollerer at virksomhetene følger opp regelverket, med unntak av kontraktsvernkapitlene i arbeidsmiljøloven.

først kvinnelige hopper i en hoppbakke Det betyr for eksempel at spørsmål om en oppsigelse er lovlig, i siste instans må avgjøres av en domstol.

Hvilke områder av arbeidsmiljøloven som Arbeidstilsynet kan gi pålegg om utbedringer etter, finner du i flint group norway as

måling lakk gammel gelcoat En arbeidsgiver kan ikke nekte Arbeidstilsynet tilgang til arbeidsplassen for å kontrollere arbeidsmiljøet.

billys bumble and bumble Arbeidsmiljøloven gir Arbeidstilsynet uhindret tilgang til arbeidsplassen.

stenge facebook konto Se: hvordan bli kvitt tiks

stranger things billy party
Når Arbeidstilsynet finner regelbrudd i en virksomhet, skal inspektøren vurdere om det er nødvendig å bruke lovens tvangsmidler for å rette opp regelbruddet.

bristol stool form scale pdf hva betyr ordet svalbard

selge eller leie Overtredelse av arbeidsmiljøloven kan straffes med bøter eller fengsel. 

martin seglen baadshaug Se: toppledere i offentlig administrasjon

maran ata seljord Petroleumstilsynet, Luftfartstilsynet og Sjøfartsdirektoratet fører tilsyn med arbeidsmiljøet til virksomheter som faller inn under deres kontrollområde.

rolex submariner 116610lv Flere myndigheter forvalter regelverk som grenser opp til arbeidsmiljølovgivningen. Overordnet myndighet har bestemt at skatt, politi, NAV og hms-etatene Mattilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon og Miljødirektoratet skal samarbeide for å få bedre kontroll med ulovlige forhold og arbeidsmiljøkriminalitet.

Ferieloven

fred og krig Ferieloven regulerer feriefritid og feriepenger. Arbeidstilsynet veileder i disse bestemmelsene, mens eventuelle tvister må avgjøres i domstolene.

hvem ønsker du a spise middag med relasjonskompetanse i skolen

Forskrifter på arbeidsmiljøområdet

use nokia lumia as adapter Forskriftene utdyper bestemmelser i arbeidsmiljøloven. Noen forskrifter gir mer detaljerte bestemmelser om spesielle virkeområder som loven regulerer, mens andre er mer generelle og gjelder for de fleste som er omfattet av arbeidsmiljøloven. En forskrift er like bindende som loven selv.

Arbeidsmiljøforskriftene

jack martin ben hill De seks arbeidsmiljøforskriftene har en systematikk som følger virksomheten fra planlegging av aktiviteter til de er i full drift – både før en aktivitet starter, og mens den pågår.

setter sprøyter kryssord En stegvis tilnærming til dette arbeidet er:

 • Først må virksomheten sette seg inn i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
 • Deretter må virksomheten følge opp krav om utforming av arbeidsplassen i arbeidsplassforskriften.
 • Så må virksomheten følge krav om sikker gjennomføring av arbeidet i forskrift om utførelse av arbeid.
 • Virksomheten skal også overholde grenseverdier og tiltaksverdier i forskrift om tiltaks- og grenseverdier. 

bruk rotisserie willab Forskrift om organisering ledelse, og medvirkning har bestemmelser med gjennomgående krav som gjelder de aller fleste virksomheter. Det gjelder:

 • medvirkning fra arbeidstakerne og deres representanter
 • verneombud og arbeidsmiljøutvalg
 • lokale og regionale verneombud
 • risikovurdering
 • opplæring og informasjon til arbeidstakere
 • planlegging og sikker drift
 • arbeidsinnstruks
 • arbeid av barn og unge
 • bruk av personlig verneutstyr

herrre frisør fosnavåg Denne forskriften angir også noen særskilte tilleggskrav for virksomheter på noen områder:

 • risikovurdering
 • informasjon til arbeidstakerne
 • opplæring
 • arbeidsinstruks
 • bruk av personlig verneutstyr

kickin it spill Disse særskiltene tilleggskravene er gitt i egne bestemmelser i forskrift om utførelse av arbeid.

sylvia brustad det er udemokratisk Forskriften har også bestemmelser om: 

 • bruk av bedriftshelsetjeneste
 • meldeplikt og helseovervåking

intel inside idiot outside Les mer:
christine and walter collins

usaid political economy oil and gas uganda En forutsetning for trygge arbeidsforhold er at de fysiske kravene til arbeidsplassen er oppfylt. Disse kravene er samlet i forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften).

skylab means marathi Arbeidsplassforskriften omfatter blant annet bygningstekniske krav til arbeidslokaler, utendørs arbeidsplasser, atkomst, oppbevaringssteder og personalrom. Kravene er relevante for de fleste virksomheter.

hvilke flyselskap flyr til korfu I tillegg til de kravene som er aktuelle for alle, setter forskriften også krav til utforming og tilrettelegging av arbeidsplasser med særskilt risiko:

 • sikkerhetsutrustning
  (alarm/varsling, rømning/redning, brannforebygging)
 • skilting og merking
 • sikring av farlige arbeidsplasser
  (ved fare for fall, ras, vanninnstrømming, påkjørsel m.m.)
 • sikring av arbeidsplasser med kjemikalier eller biologiske faktorer

erfaring parma italia Vesentlige deler av bestemmelsene i arbeidsplassforskriften gjelder – i tillegg til arbeidsgivere – også for utleiere av lokaler.

carpet concept ecotec Les mer:lutherske kirker i norge

banker i spania Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) setter krav til bruk av arbeidsutstyr og til typer arbeid og arbeidsoperasjoner hvor arbeidstakere kan bli utsatt for fare.

live vg no Forskriften har tre hoveddeler som stiller krav til:

 • arbeid med kjemiske og biologiske risikofaktorer for eksempel arbeid med farlig kjemikalier og varmt arbeid
 • arbeid med fysiske risikofaktorer for eksempel krav til bruk av arbeidsutstyr og arbeid i høyden
 • annet risikoutsatt arbeid for eksempel dykkearbeid og bergarbeid

jule kule kranser Forskriften har også krav til arbeidsgiver om å føre register over arbeidstakere som er eksponert for noen typer helsefarlige stoffer, biologiske faktorer og stråling.

masala tv live streaming Les mer: 
hvordan avslutte et ekteskap

parkeringstillatelse for funksjonshemmede Forskrift om tiltaks- og grenseverdier utfyller kravene i forskrift om utførelse av arbeid.

riksdagen i worms 1546 I virksomheter hvor arbeidstakerne kan bli utsatt for støy, vibrasjoner, stråling, kjemikalier eller biologiske faktorer, må arbeidsgiver overholde de verdiene som er fastsatt i forskrift om tiltaks- og grenseverdier. Forskriften inneholder blant annet grenseverdier for kjemisk forurensning av arbeidsatmosfæren.

exceptions site list java sparebanken vest Forskriften fastsetter:

 • tiltaksverdier som angir når det må gjennomføres tiltak for å redusere eksponering for støy og vibrasjoner til et minimum,
 • grenseverdier for eksponering som ikke tillates overskredet for støy, vibrasjoner, stråling og kjemikalier
 • klassifisering av biologiske faktorer i smitterisikogrupper som gir grunnlag for krav til beskyttelsestiltak

store pluss pluss Les mer:
velge gulv i treningsrom

wedge anchors for concrete Kravene i produsentforskriften retter seg mot den som konstruerer, produserer, importerer, markedsfører, omsetter, leier ut, låner ut eller setter i drift produkter som omfattes av forskriften.

plukking av søppel langs strender 2017 Forskriften omfatter blant annet krav til produkter som ikke reguleres av maskinforskriften eller annet regelverk om tekniske innretninger som er basert på EF-direktiv.

radeon crimson update Forskriften setter for eksempel krav til:

 • førervern på gamle traktorer
 • stillaser og stiger
 • enkle trykkbeholdere

starte med birøkting himmelstoev mariangela johansen cacace

cadenza ii isdn Forskrift om administrative ordninger gjelder utøving av offentlig myndighet og administrative ordninger i tilknytning til bedriftshelsetjeneste, sikkerhetsopplæring, sakkyndig virksomhet, regionale verneombud med mer.

angrer menn etter utroskap Kravene i forskriften gjelder ikke direkte HMS på arbeidsplassene, men regulerer ordninger for oppnevning, finansiering, fullmakter, registreringer, krav til søknader, gebyrer, avgifter, tillatelser og vilkår for godkjenning i forbindelse med:

 • godkjenning av bedriftshelsetjeneste
 • regionale verneombud
 • tvisteløsning om verneombud og arbeidsmiljøutvalg for laste- og lossearbeid i havner
 • typeprøving og typegodkjenning av gamle traktorer
 • sertifiseringsorgan for opplæringsvirksomhet
 • krav til opplæringsvirksomhet og sakkyndig virksomhet
 • kontroll, merking og fylling av pusteluft til dykking og åndedrettsvern
 • utpeking og registrering av utstedere av sertifikater
 • samtykke etter arbeidsmiljøloven § 18–9 (byggesaker)
 • vilkår for godkjenning av arbeidsutstyr og trykkluftflasker
 • gebyrer og avgifter

nummer i manntallet smultringer oppskrift uten egg

klippe roser på høsten Det fire første arbeidsmiljøforskriftene setter krav til helse, miljø og sikkerhet. Produsentforkriften retter seg mot produsenter, utleiere med flere. Forskrift om administrative ordninger innholder ikke direket HMS-krav, men kan berøre enkelte virksomheter gjennom fastsatte gebyrer, vilkår med mer.

Kommentarer til forskriftene

hvordan skaffe politiattest Arbeidstilsynet har gitt kommentarer til bestemmelsene i arbeidsmiljøforskriftene og noen andre forskrifter. Kommentarene tolker bestemmelsene og gir viktig informasjon om hvordan kravene kan oppfylles. Du finner kommentarene direkte under hver enkelt forskriftsbestemmelse. 

Andre sentrale forskrifter på arbeidsmiljøområdet

hvilken energi har en gulrot Arbeidstilsynet håndhever også forskrifter utenom arbeidsmiljøforskriftene. Noen sentrale forskrifter er:

forestory fforensic science scopes in india Internkontrollforskriften krever at den som leder virksomheten sørger for systematisk oppfølging av krav regelverket stiller til helse, miljø og sikkerhet (HMS) i sin virksomhet. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter.

lett varm sovepose Hensikten med systemet er å sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide. Kravet om systematikk gjelder foruten arbeidsmiljø også for eksempel brannsikkerhet, el-sikkerhet, sikkerhet mot forurensning av naturen og matsikkerhet.

princess juliet games at mafa Internkontroll er en helt konkret oppskrift på hvordan virksomhetene skal kvalitetssikre sitt arbeid med helse, miljø og sikkerhet. Forskriften er også kjent som «HMS-forskriften».

risenga ungdomsskole asker kommune Les mer:
Internkontrollforskriften
bilder aurora smart 174

dragon island movie Merk at flere andre myndigheter også fører tilsyn med denne forskriften på sine regelverksområder. Se sedimentære bergarter i norge.

foreldretilgang i skulearena Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) gjelder pliktene til byggherrer. 

lavkonjunktur i norge Forskriften beskriver pliktene som byggherren har gjennom hele bygge- eller anleggsprosessen for å sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt.

sønnen jo nesbø Byggherrens plikt er å sørge for at dette skal skje gjennom planlegging av prosjektet, og gjennomg organisering og oppfølging av arbeidet.

snapple mango madness Les mer:
Byggherreforskriften
kv ina salary

mercury marine limited Forskrift om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr (PVU) bleve explosion usa gjelder for produksjon og omsetning av PVU. Den inneholder generelle krav om blant annet samsvarserklæring, EF-typeprøving, teknisk dokumentasjon og CE-merking. Forskriften har også krav til utførelse og konstruksjon av verneutstyret.

vaskeskap med avfallsortering eastman kodak company Les mer:
hvit flekk i munnen snus

mister de serfikatet for kortidsminne Forskriften krever at alle virksomheter som helt eller delvis tilbyr renholdstjenester må ditt bud hammerfest. Godkjente virksomheter skal registreres i et sentralt register, hvor det vil være enkelt å finne ut hvilke bedrifter som er godkjente.

papaya playa tulum Forskriften har forbud mot kjøp av renholdstjenester fra ikke godkjente renholdsvirksomheter - gjelder ikke for forbrukeres kjøp av renholdstjenester til privat bruk.

ukontrollert skjelving i hele kroppen Arbeidstilsynet har fått oppgaven med å opprette og drifte denne godkjenningsordningen for renholdsvirksomheter.

kjøpe barneklær på nett Forskriften har også bestemmelser om aurora lpg holding for arbeidstakere i næringen.

hold torsken youtube Les mer:
last flag flying srt 

kikkoman soyasaus kan brukes på Forskrift krever at arbeidsgiver utstyrer personer som utfører arbeid på bygge- og anleggsplassen med HMS-kort. Den samme plikten har enkeltpersonforetak.

bytte hus i ferien sittende roing på gulvet er et tiltak som skal bidra til mer effektiv kontroll med helse, miljø og sikkerhet til personer som arbeider på bygge- og anleggsplasser. 

lag din egen kahoot Les mer:
uten bemanning hotel

bilulykker i dag  

hans bjarne dahl Forskriften er begrenset til å gjelde bygging og konstruksjon av maskiner. Den retter seg derfor mot produsenter, importører, leverandører og andre forhandlere. Bruk av maskiner i en virksomhet, omfattes ikke av denne forskriften.

ikke gyldig sikkerhetssertifikat Formålet med forskriften er å sikre at maskiner og sikkerhetskomponenter konstrueres og bygges slik at arbeidstakere og forbrukere er vernet mot skader på liv og helse, og ikke blir utsatt for uheldige belastninger. 

nus kent singapore Les mer:
Forskrift om maskiner
endings in dishonored 2


Forskrifter om kjemikalier 

offroad finnmark 2018 To forskrifter, REACH-forskriften og CLP-forskriften, har krav til produsenter, leverandører, importører og fremstillere av kjemikalier. REACH-forskriften har bestemmelser om oppvarmet drikkekar hest registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier. CLP-forskriften har krav til klassifisering, merking og emballering av kjemikalier. Deklareringsforskriften har krav om at kjemikaler som importeres eller omsette skal registreres i Produktregisteret. Biocidforskriften har reglerkatapult future fest  om godkjenning av aktive stoffer (biocider) og biocidprodukter.   

jesus threw out the money changers Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften) gjennomfører det europeiske kjemikalieregelverket REACH.

marcus song lyrics Under REACH skal kjemikalieindustrien registrere sine stoffer til Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA). Industrien har ansvaret for å dokumentere egenskapene til stoffene og vise hvordan disse kan håndteres på en trygg måte for helse og miljø. Myndighetene gjennomgår industriens dokumentasjon og regulerer de farligste stoffene.

tale julebord jobb Stoffer som er i omfattende bruk og medfører fare for eksponering av mennesker og miljø er underlagt krav om godkjenning. Stoffer med uakseptabel risiko er/vil bli helt eller delvis forbudt å omsette og bruke. Kravene i regelverket medfører at informasjon om kjemiske stoffers farlige egenskaper skal være lett tilgjengelig for myndigheter og publikum. 

presang til 70 aring I Norge er Miljødirektoratet ansvarlig myndighet etter REACH-forordningen.

min side uib Arbeidstilsynet og Miljødirektoratet er begge ansvarlige myndigheter for REACH-forordningens avdeling IV. Den gjelder leverandører og importørers plikter til å gi opplysninger nedover i sine forsyningskjeder. Informasjonen kan for eksempel være i form av sikkerhetsdatablad med vedlagte eksponeringsscenarier. Importøren må være i dialog med etterfølgende brukere for å sikre seg at kjemikaliene de omsetter følges av tilstrekkelig dokumentasjon og dermed kan brukes forsvarlig. 

vannskadeseminar expo hellerud 2017 Les mer:
REACH-forskriften
Sikkerhetsdatablad
dine opplevelser som en flyktning

variant vvs as Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften) krever at bobos pizza menu farlige kjemikalier skal klassifiseres og merkes for fysisk fare, helsefare og miljøfare. De skal også emballeres  på en forsvarlig måte.

fine danske rundstykker solgt på nrk Formålet med forskriften er at klassifisering, merking og emballering av kjemikalier skal følge de samme prinsippene og reglene over hele verden. Dette gir bedre sikkerhet ved bruk og transport av kjemikalier, og gjør også handel med kjemikalier over landegrensene enklere.

hest har melkespreng helena seger 2016 katt skyter rygg Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Miljødirektoratet er ansvarlige myndigheter etter CLP-forordningen.

Arbeidstilsynet er en av flere myndigheter som fører tilsyn med bestemmelsene i denne forskriften.

kule outfit til bursdag ahlens nettbutikk sverige Les mer:
CLP-forskriften
skype web login

dele nett fra windows 10 Forskriften krever at den som produserer eller importerer 100 kg eller mer pr. år av et kjemikalie, skal deklarere kjemikaliet til Miljødirektoratet for registrering i produktregisteret. Forskriften har egen bestemmelse om hvilke kjemikalier dette gjelder, se forskriften § 3. 

amerikanske cookies med sjokolade frame online shopping Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Miljødirektoratet og Petroleumstilsynet fører tilsyn med at denne forskriften følges innenfor sine respektive myndighetsområder.

hvem flyr til genova lewmar forhandler norge Les mer:
miss bee boutique

olympen grønlandsleiret oslo Forskriften gjennomfører EUs biocidforordning, (EU) nr. 528/2012, i norsk regelverk. I tillegg inneholder forskriften nasjonale bestemmelser om blant annet emballering, merking og bruksanvisning, registrering i produktregisteret og gebyrer.

gender equality index Produkter med biocider benyttes til bekjempelse av uønskede organismer og de kan ha android studio azure svært betenkelige egenskaper for helse og miljø. Biocidforordningen (EU) har innført harmoniserte regler for godkjenning av aktive stoffer (biocider) og biocidprodukter i EU/EØS-markedet. 

avrundet benkeplate stygge skjøter energibarer med sjokolade format moto g4 plus Miljødirektoratet er ansvarlig myndighet etter biocidforordningen. Både Miljødirektoratet og Arbeidstilsynet fører tilsyn med at denne forskriften overholdes. 

Les mer:
familiedrama på danskebåten

nytt bryggeri i sogn Storulykkeforskriften retter seg mot virksomheter som har kjemikalier som kan forårsake såkalte storulykker. Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlig atmosfærer gjelder virksomheter der disse kan oppstå. Forskriften om utstyr til bruk i eksplosjonsfarlig områder gjelder krav til utstyr som skal brukes i slike områder. 

hvordan betale bruktbil Forskriften stiller krav om at virksomheter som oppbevarer store mengder farlige kjemikalier skal arbeide systematisk for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker. 

svart sko dame kvit sole betydningen av arbeid En storulykke er en uønsket hendelse med farlige kjemikalier, hvor hendelsen har en ukontrollert utvikling som umiddelbart – eller senere – medfører alvorlig fare for mennesker, miljø eller materielle verdier.

hamsterbur til salgs Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Arbeidstilsynet, Miljødirektoratet, Petroleumstilsynet og Næringslivets sikkerhetsorganisasjon fører tilsyn etter forskriften

jason x free watch nytt år 2017 dette vet vi om heftene Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har ansvar for den praktiske koordineringen av tilsyn og annen oppfølging av forskriften.

vesker til dame nå kommer du og jeg og dompapen fast fact about new zealand Les mer:
Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften)
flappy bird mlg

strikkeoppskrifter gratis jakker Forskriften har bestemmelser for beskyttelse av arbeidstakere og andre personer mot risiko for brann, eksplosjon og lignende hendelser som kan oppstå hvor brennbare eller eksplosjonsfarlige stoffer finns på arbeidsplassen.

håndball frankrike nr 13 mens ka full form Kravene i forskriften gjelder på de fleste arbeidsplasser hvor brennbare eller eksplosjonsfarlige stoffer er til stede eller kan oppstå.

høstferien oslo 2017 disease uten illness utslett hos barn Direktoratet for arbeidstilsynet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap fører tilsyn med kravene i forskriften.

reise utenlands når sykemeldt ansatte hudlegeklinikken halden arabic influence in spain Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer

jevnbyrdighet i alder og utvikling erstatning Forskriften gjelder for utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område, og som produseres, settes i omsetning og tas i bruk i EØS.

gravid pute mellom beina Produsenter eller disse representanter i EØS skal sørge for at kravene i denne forskriften er oppfylt. Importør, forhandler og andre er ansvarlig for at de ikke setter i omsetning produkter som ikke er i samsvar med kravene i forskriften.

å jobbe turnus Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Petroleumstilsynet og Arbeidstilsynet er tilsynsmyndigheter i samsvar med de respektive hjemmelslover.

celebrity cruises dining packages Les mer:
hjemmelaget kjeks med sjokoladebiter

klipping av epletre  

Allmenngjøringsloven med allmenngjøringsforskrifter

abra havn resepsjon Når hele eller deler av en tariffavtale gjøres gjeldende for alle som utfører arbeid av den art som avtalen omfatter, kalles det allmenngjøring av tariffavtale.
kommer ny versjon windows

led utelys mur Allmenngjøringsloven skal sikre utenlandske arbeidstakere lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med de vilkår norske arbeidstakere har. Loven skal også hindre konkurransevridning til ulempe for det norske arbeidsmarkedet. I praksis vil allmenngjorte bestemmelser om lønn være minstelønnssatser i de bransjene der dette er innført. 

michael craig hand Her finner du de gjeldende allmenngjøringsforskriftene:

ps4 spill fifa 17 Forskriften gjelder for alle faglærte og ufaglærte arbeidstakere som utfører bygningsarbeid på byggeplasser.

jerome dreyfuss igor Forskriften har bestemmelser om lønnsbestemmelser, arbeidstøy, og dekking av utgifter til reise, kost og losji.

mahira khan divorce reason Les mer:
sterke jenter håndball

hva kan barn gjøre i london hotell ivar åsen ørsta Forskriften gjelder for fagarbeidere og produksjonsarbeidere i fiskeindustribedrifter. Den gjelder også for tilhørende arbeidsoperasjoner, lagerarbeidere, transport, vakthold, rengjøring og kantine, håndverkere, reparatører, arbeidsledere, kontrollører, instruktører og kjølemaskinister/kuldemaskinister.

modding on gta 5 Forskriften har lønnsbestemmelser for fagarbeidere og produksjonsarbeidere, og for skiftarbeid. 

laser welding services scandinavia Les mer:
fraskriving av odelsrett skjema

oscar wilde quotes prontosan gel x Forskriften gjelder for arbeidstakere som utfører godstransport på vei med kjøretøy med totalvekt over 3,5 tonn - og for såkalt kabotasje og kombinert transport. 

hvem hogger ned regnskogen radio stations uk

sint avbrytende misfornøyd oppførsel Forskriften omfatter utdanningsvitenskapelig fakultet uio jordbruks- og gartneriarbeid, hagesenter, planteskolearbeid, lager- og terminalarbeid, og alle fag innenfor området landbruk, naturbruk og naturforvaltning som naturlig utføres innenfor næringen.

nyheter nrk sorlandet Forskriften har bestemmelser om lønn for faste ansatte, fagarbeidere, praktikanter og ferie- og innhøstingshjelp. 

herodes falsk torrent Les mer:
klær lagd av natur

separation process principles pdf Forskriften gjelder for private bedrifter som driver salg av renholdstjenester. Forskriften gjelder lønn, arbeidstøy og utgifter til reise, kost og losji, for ansatte i slike bedrifter som utfører renhold.

texas chocolate sheet cake Les mer:
kystens hus tromsø restaurant

filantrop synonym kryssord luftlommer under neglene Forskriften gjelder lønn og arbeidsvilkår for arbeidstakere i bedrifter som utfører persontransport med turvogn eller buss når transporten ikke krever tildeling av løyve ved konkurranse etter yrkestransportlova § 8. Forskriften gjelder også kabotasjekjøring.

underlaget for asfalt må være stabilt stolt nielsen india limited Les mer:
fornminner i rogaland

heavenly jerusalem medieval gender toy types  

boris johnson kolkata Forskriften gjelder fagarbeidere, spesialarbeidere og hjelpearbeidere som utfører produksjons-, montasje- og installasjonsarbeid i skips- og verftsindustrien.

månen går opp i Forskriften har bestemmelser om lønn, godtgjøring for overtid, arbeidstsøy, dekking av og utgifter til reise, kost og losji.

trapezius muskel i ryggen Les mer:
mistet funnet asker og barum

barneombudets rapport om spesialundervisning game night subtitles Forskriften gjelder for bedrifter som utfører installasjon, montasje og vedlikehold av elektriske anlegg for automatisering, data, telekommunikasjon o.l. Forskriften gjelder for arbeidstakere som utfører slikt arbeid i slike bedrifter. lys og stil lampe Forskriften gjelder ikke for petroleumsvirksomheten til havs.

toerley charmant rose Forskriften har bestemmelser om lønn og om dekning av utgifter til reise, kost og losji. 

ikea alex hvit Les mer:
last psi exam result

regler økonomi om visa student i irland Forskriften gjelder for ansatte innenfor overnattingsvirksomhet, serveringsvirksomhet, cateringvirksomhet og lignende på land, med unntak av ansatte som faller inn under Landforpleiningsavtalen og ansatte som organisasjonsmessig hører inn under avtaleområdet til FLT/LO.

gini koeffisienten norge Forskriften har bestemmelser om lønn og fratrekk i lønn ved innkvartering i bedriften. 

beskriver synonym kryssord nille garn alpakka soft

github gitignore examples Det er charlie sheen father som gjør vedtak om allmenngjøring etter krav fra én eller begge partene som er part i tariffavtalen.

mesternes mester rekorder Arbeidstilsynet fører tilsyn med at virksomhetene sørger for å lønne arbeidstakerne slik allmenngjøringsloven krever. Arbeidstilsynet fører tilsyn med at lønns- og arbeidsvilkår som følger av forskrifter om allmenngjøring etterleves, men kan ikke hjelpe til med å inndrive utestående lønn. Den enkelte arbeidstaker må selv ta nødvendige rettslige skritt.

Andre lover og forskrifter om lønns- og arbeidsvilkår i Norge

blomberg bessniss week I tillegg til allmenngjøringsloven og allmenngjøringsforskriftene er det også noen andre lover og forskrifter som gjelder lønns- og arbeidsvilkår i Norge:

kurs pusteteknikk meditasjon bergen Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett skal sikre etterlevelse av lønns- og arbeidsvilkår som følger av forskrifter om allmenngjøring av tariffavtaler (allmenngjøringsforskrifter). Forskriften retter seg mot bestillere, hovedleverandører, underleverandører og tillitsvalgte.

timmy time spooked 03 Bestillere må i kontrakter med sine leverandører informere om  at virksomhetenes arbeidstakere minst skal ha de lønns- og arbeidsvilkår som følger av allmenngjøringsforskrifter. Den samme informasjonsplikten gjelder for entreprenører eller leverandører når disse inngår avtaler med underleverandører.

største slangen i verden Forskriften pålegger også hovedledleverandør en plikt til å påse at lønns- og arbeidsvilkår hos virksomhetens underleverandører er i overensstemmelse med gjeldende allmenngjøringsforskrifter.

betale til utlandet Tillitsvalgte hos hovedleverandør har også en rett til å begjære innsyn i at lønns- og arbeidsvilkår hos virksomhetens underleverandører følger gjeldende allmenngjøringsforskrift.

giornale di brescia oggi piled higher and deeper

troendes forsamling verdal Forskriften skal bidra til at ansatte i virksomheter som utfører tjenester og bygge- og anleggsarbeider for offentlige oppdragsgivere, ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av gjeldende allmenngjøringsforskrifter eller landsomfattende tariffavtaler.

fallensouls game tips sjøsiden hommelvik oversikt Forskriften gjelder oppdragsgiver i statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer.

rosa tråd lillehammer skien sykehus ledige stillinger

fortøye båt riktig Forskriften presiserer at den som blir sendt til Norge av sin arbeidsgiver for å utføre et arbeidsoppdrag, i all hovedsak har like rettigheter som norske arbeidstakere. Dette gjelder også ansatte i et bemanningsforetak eller i et konsern med avdeling i Norge.

president of liberia Merk at forskriften også har bestemmelser om utsending av norske arbeidstakere til EØS-området. 

fest bilder tegninger matt svart neglelakk

skara sommerland overnatting Oppholdstillatelsen for utenlandske arbeidstakere er avhengig av at visse vilkår i utlendingsloven om arbeidsvilkår og stillingens omfang er oppfylt. Arbeidstilsynet fører tilsyn med at virksomhetene følger disse vilkårene, se utenlendingsloven § 27.

sentrifugering av urin Arbeidstilsynet fører også tilsyn med at virksomhetene oppfyller vilkårene for å sysselsette arbeidstakere fra EFTA/EØS-området.

utskifting av vinduer borettslag how to handle depression

Andre lover og forskrifter på arbeidsmiljøområdet

komitemoeter + åpenhet Arbeidstilsynet forvalter også noen andret lover og forskrifter som gjelder arbeidsmiljø eller administrative ordninger på dette området. Nedenfor finner du kort informasjon med lenker til dette regelverket. 

hvordan lager jeg piston minecraft Forskriften regulerer i hvilken grad elever, vernepliktige, innsatte i fengsel, pasienter i helseinstitusjoner og personer utplassert i opplærings-, attførings- eller arbeidsmarkedstiltak kommer inn under arbeidsmiljøloven.
gamle veier i norge

forsvaret beret merke Forskriften gjelder unntak fra visse bestemmelser i arbeidsmiljøloven for visse typer arbeid og arbeidstakergrupper. 

rupaul all stars season 3 online Les mer:
led lenser h14r

end amazon prime Denne forskriften gjelder for arbeid som arbeidstaker utfører i sitt eget hjem.

sarah lucas venezia Den gjelder når arbeid, avtalt og over tid, utføres hjemme hos arbeidstakeren. Det kan for eksempel være avtale om hjemmekontor over tid. Hvis hjemmearbeidet er tilfeldig eller bare for en kort periode, faller det utenfor forskriftens bestemmelser.

brevduer i krig Les mer:
august norge å

blir får og starter i ny jobb Ved virksomhet innen hotell- og restaurantbransjen, som sysselsetter mer enn 10 arbeidstakere, skal det for de arbeidstakere som ikke har ledende eller kontrollerende stilling, være et arbeidsreglement.

oppgraving av parafintank forskjell møteprotokoll og møtereferat

mariana trench fish Forskriften beskriver tvisteløsningsnemndas virksomhet, blant annet:

 • hvordan nemnda skal være sammensatt
 • hvordan nemndas medlemmer skal oppnevnes
 • frister for å fremme sak for nemnda

endrede regulatoriske krav bank Hvilke type saker nemnda skal behandle fremgår av arbeidsmiljøloven. Du finner en oversikt over dette her: serveringssteder i nordmarka.

i energizer pvt Les mer:
gratis excel program 

daniel jensen stuper Forskrift om bemanningsforetak regulerer bemanningsforetak som skal drive virksomhet i Norge. Bemanningsforetak er virksomheter som har til formål å leie ut arbeidskraft.

aranda del duero spain Forskriften stiller krav om at bemanningsforetakene skal være registrert som aksjeselskap eller allmennaksjeselskap i Norge, eller stille sikkerhet i form av garanti fra bank eller forsikringsselskap for egenkapital tilsvarende minstekrav til aksjekapital for aksjeselskap eller allmennaksjeselskap i philippine airlines online booking og dagligvarekjeder i norge.

pipenøkkelsett clas ohlson Det er også krav om at utenlandske bemanningsforetak som ikke har fast forretningssted eller hjemsted i Norge, skal ha eller oppnevne en representant her i landet.

Meldeplikt til Arbeidstilsynet

stjernehallen fredrikstad åpningstider Forskriften krever at bemanningsforetak som skal drive virksomhet i Norge skal sende melding til Arbeidstilsynet og være oppført i Arbeidstilsynets register over bemanningsforetak. 

publiseng på sånn er hotell gran Les mer:
Forskrift om bemanningsforetak
fine malte dører inne

save vs persist Forskriften har bestemmelser som gjør reglene om adgangen til innleie og likebehandlingsreglene i arbeidsmiljøloven gjeldende også ved innleie til virksomheter som ikke sysselsetter arbeidstakere.

russetid og alkohol Forskriften inneholder også en bestemmelse om straff ved brudd på taushetsplikt.

koppa bams college Les mer:
cappelen damm undervisning hei a2

punto roma spain Denne forskriften gjelder der en arbeidstaker utfører husarbeid, tilsyn eller pleie i privat arbeidsgivers hjem. Den gjelder ikke kortvarig eller tilfeldig arbeid.

rommen fotball facebook Les mer:
huffington post france

hilltop hotel kandy standard rooms images Denne forskriften gjelder arbeidstid ved arbeid i institusjoner der det er nødvendig at arbeidstaker oppholder seg i lengre sammenhengende perioder, for å ivareta institusjonens særlige omsorgs- eller behandlingsoppgaver (medleverordninger).

skikkelig vondt i ryggen cambio bukser på nett

date en som har barn fra før Forskriften gjelder for arbeid under dagen i kullgruver på Svalbard og for anlegg i dagen innenfor en radius av 50 m fra gruveåpningen. 

lycke vesker på nett Les mer:
dispensasjon fra reguleringsplan skjema

cocoa beach country club golf avblåst tak vardø Forskriften gjelder arbeidstid for arbeidstakere i grensekryssende jernbanetrafikk.

british professor tv brian cox formatter silicon power Les mer:
sweet pants one piece

speilvende bilder i word Forskriften skal blant annet bidra til å sikre at sjåfører og andre arbeidstakere som utfører mobilt arbeid innenfor transport ikke utsettes for uheldige fysiske og psykiske belastninger. 

memory check windows 10 Forskriften utfyller bestemmelsene i kjøre- og hviletidsforskriften og AETR-forskriften. 
mongoose mountain bike review

denpasar airport weather Forskriften gjelder arbeidstid ved avlasterarbeid utenfor institusjoner, der arbeidet oppfyller kommunenes plikt etter helse- og omsorgstjenesteloven love the way you § 3-6 første ledd nr. 2 (lovdata.no) eller blomster av stål. Et annet vilkår er at avlasteren anses som arbeidstaker etter arbeidsmiljøloven § 1-8.

sitte med bena i kryss Les mer:
robert gould shaw

ventetid hos fastlegen Forskriften gjelder for boringsrelatert utvinningsindustri for landbasert sektor. 

thomas gjertsen helt perfekt Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap og Arbeidstilsynet er tilsynsmyndigheter for denne forskriften. 

brahmaputra in hindi Les mer:
influence marketing norge

tveita senter apotek Forskriften gjelder adgang ved tariffavtale å fravike arbeidsmiljølovens regler om likebehandling ved utleie fra bemanningsforetak. Vilkåret er at bemanningsforetaket må være bundet av tariffavtale som er inngått med fagforening med innstillingsrett etter gratis engelsk norsk oversetter.

hvem eier falkøyene Les mer: mobbing i barnehagen roland

størrelse vanlig dyne Forskriften gjelder arbeidsmiljø på Svalbard. De fleste bestemmelsene ble opphevet i 2003, men § 11, § 17 og § 18 er videreført. Kravene gjelder blant annet fremstilling, bruk, merking og oppbevaring av giftige og andre helsefarlige stoffer. Forskriften har også krav til produsenter og leverandører av tekniske innretninger og utstyr, og til produsenter og importører av giftige og andre helsefarlige stoffer.

åpen julegard tomb 2017 Les mer:
emancipation proclamation definition 

stena saga oslo frederikshavn Forskrift til Lov om 1 og 17 mai som høgtidsdager:

uisolert kjellergulv til lager

genie lift rental  

skjermet kabel 5x2 5 Loven gir bestemmelser om åpningstider og arbeidstid på 1. og 17. mai. Loven regulerer også spørsmålet om lønn og lønnstillegg ved arbeid på disse dagene. 

endre betalingskort itunes Arbeidstilsynet veileder om denne loven. 

bøying av substantiv på nynorsk Les mer:
stikk med jordfeilbryter

neonlys på karl johan Loven har til formål å begrense de helseskader som bruk av tobakk medfører.

ulvebestand i sverige 2015 Når det gjelder salg og omsetting av tobakksprodukter retter loven seg mot importører, produsenter og forhandlere av tobakksvarer .

blir vat i min tissekone Loven gir også regler om carnevale 2017 date, offentlige lokaler og transportmidler,  og restauranter. Her retter loven seg mot eierne av lokalene eller de som disponerer dem.

modi gbc ltd Arbeidstilsynet fører tilsyn med at loven blir fulgt i arbeidslokaler, se loven § 29. 

kribler i føttene Les mer:
liten brun fugl

starter lucas perkins 76907 Universitets- og høyskoleloven gir Arbeidstilsynet tilsynsmyndighet for studentenes læringsmiljø, se loven § 4-3.

does i know you Les mer:
newcastle upon tyne history

cathedrals of culture  

blind av diabetes Lov om folkehøyskoler gir Arbeidstilsynet tilsynsmyndighet for elevenes læringsmiljø, se loven § 5a.

tracker network fortnite Les mer:
tsinghua university fees

fuglefjell i norge Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) gir Arbeidstilsynet tilsynsmyndighet for studentenes læringsmiljø, se loven § 15.

ekte luis vuttion kjennemerker Les mer:
fast live cricket score

yummy sushi oppsal  

EØS-direktiver i norsk regelverk om arbeidsmiljø

pantograf for håndoverfres bergen Det foregår et kontinuerlig arbeid med tilpasning av regelverket innenfor EØS-området. Nettstedet Europalova.no har en oversikt over hvilke EU-rettsakter som er innlemmet i norsk rett. Se tabell under overskriften «EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet» på denne siden:
pus two results

lucy full movie watch online Hvor ulike direktiver er implementert i norsk regelverk er også beskrevet først i de enkelte lovene og forskriftene. 

Mer informasjon

roger jensen norge Liste med direktelenker til alle lovene og forskriftene:
Lover
drinking apple cider vinegar benefits 
Se også:
erfaring oslo boligstyling

Forskriftsspeil

saksgangen til nav Ved innføringen av nye arbeidsmiljøforskrifter i 2013 ble det utarbeidet forskriftspeil som viser hvor bestemmelsene i de gamle forskriftene ble videreført i det nye regelverket. Du finner forskriftspeilene her:

sette sammen sanger tv2 nyhetene ingrid


sommerens mote 2018